Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 871 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Charakterystyka dziecka z autyzmem:

czwartek, 28 października 2010 22:29
Skocz do komentarzy

Grupa dzieci z autyzmem jest niejednolita. Nie występują fizyczne oznaki zaburzenia.
Czynnikiem odróŜniającym dzieci z autyzmem od ich rówieśników są bardzo duŜe róŜnice przejawiające się w zachowaniu, ilorazie inteligencji i poziomie umiejętności w sferach naśladowania, percepcji, rozwoju mowy.

I tak, na przykład większość niemowląt z autyzmem jest spokojna, niczego się nie domaga, nie płacze, nawet wtedy, gdy są głodne. Pozostają one niewzruszone, gdy matka tuli je do siebie. Jednak są niemowlęta z autyzmem płaczące godzinami, krótko śpiące, nie znoszące jakiejkolwiek interwencji, łącznie z kąpielą, ubieraniem i karmieniem. Według Ivara Lovaasa zgodności w grupie osób z autyzmem dotyczą deficytu następujących cech:
•języka;
•emocjonalnego przywiązania do innych ludzi;
•umiejętności koncentracji;
•umiejętności posługiwania się zabawkami;
•zdolności do zabawy z rówieśnikami;
•samodzielności w zakresie prostych czynności dnia codziennego;
oraz nadmiaru cech:
•autostymulacji;
•napadów ataków wściekłości;
•agresji i autoagresji.

Zaburzenia charakterystyczne dla dzieci z autyzmem dotyczą trzech podstawowych
płaszczyzn:

1. rozwoju społecznego;
2. rozwoju mowy;
3. czynności powtarzających się wraz z niechęcią wobec zmian.
1. Zachowania społeczne
Zaburzone zachowania społeczne są cecha charakterystyczną autyzmu najbardziej widoczną
dla przeciętnego obserwatora. To ona określiła nazwę autyzmu – „autos”- po grecku znaczy
„sam”.

Osoby z autyzmem (AUTYZM) mają uszkodzony tak zwany mózg społeczny, odpowiedzialny za przetwarzanie informacji na niskim poziomie: wyraŜanie i odróŜnianie uczuć (radość, smutek, poczucie utraty), czy rozpoznawanie stanów zagroŜenia oraz planowanie działań
społecznych, zgadywanie myśli innych ludzi (Baron-Cohen, 1995). W trakcie interakcji dzieci z autyzmem nie wykazują prawidłowych zachowań niewerbalnych – nie reagują adekwatnie mimiką, gestykulacją – nie posługują się gestami (na przykład, nie wykonują gestu na do widzenia, pa, pa). Cechuje je brak wyraźnego zainteresowania osobami, unikają kontaktu wzrokowego, nie odpowiadają mimiką (na przykład, nie reagują uśmiechem na uśmiech), podczas rozmowy sprawiają wraŜenie obojętnych. Najczęściej podczas interakcji stoją z boku, w określonej, sztywnej pozycji – z opuszczonymi rękoma, pochyloną głową, nie przesuwając wzroku na osoby aktualnie mówiące, najczęściej patrząc w jeden punkt. śycie społeczne pełne jest symboli, bardziej złoŜonych niŜ język mówiony. Poza rozmową
mnóstwo informacji płynie za pośrednictwem ekspresji, postawy ciała, gestów. Dziecko z autyzmem cechuje je brak umiejętności odczytywania sygnałów wysyłanych przez otoczenie w kategoriach: pozytywne – negatywne (Baron-Cohen, 1995).
Konsekwencją jest społeczna izolacja dziecka. Dziecko z autyzmem miedzy 3 a 5 rokiem Ŝycia nie rozszerza zakresu doświadczeń i
umiejętności społecznych w kontaktach z rówieśnikami, co jest najwaŜniejszym zadaniem rozwojowym między 3 a 5 rokiem Ŝycia (Jaklewicz, 1993). W relacjach z rówieśnikami dziecko z autyzmem cechuje niechęć do brania udziału we wspólnej zabawie, nieumiejętność inicjowania kontaktów z innymi dziećmi, naprzemiennego udziału w interakcji. Kiedy nawet dziecko z autyzmem inicjuje kontakt, to nie kontynuuje go , nie podtrzymuje po uzyskaniu odpowiedzi. Kiedy, w kontaktach z dorosłymi, z czasem moŜe nastąpić pewien wzrost umiejętności w relacjach społecznych, to rówieśnicy są najczęściej nadal ignorowani. Przyczyną ubogich kontaktów społecznych z rówieśnikami mogą być ograniczone umiejętności zabawy. MoŜliwość uczestniczenia w zabawie z rówieśnikami przez dzieci z autyzmem jest ograniczona ich małymi zdolnościami lub brakiem umiejętności naśladowania. U dzieci prawidłowo funkcjonujących zabawa rozwija się od prostych zabaw w samotności, poprzez zabawy równoległe, kooperacyjne aŜ do zabaw symbolicznych, w których uczestniczą inne dzieci.

Dzieci z autyzmem bawią się w samotności, prezentując nieprawidłowy wzorzec zabawy, 4 nie uŜywają zabawek zgodnie z przeznaczeniem – postukują przedmiotami, wprawiając je w wirowy ruch lub wkładają do buzi. Mogą bawić się stereotypowo, wmontowując lub wymontowując jakiś mechaniczny element przedmiotu. W zabawie rzadko wykorzystują lalki, czy pluszowe misie, wybierając obiekty mechaniczne Nie potrafią bawić się jak inne dzieci, poniewaŜ w grach i zabawach dziecięcych występuje mnóstwo elementów symbolicznych, umownych – zwykły listek bywa łódką, a po chwili staje się kołderką lub spódniczką dla lalek.
Stąd dzieci z autyzmem nie potrafią bawić się w zabawy w udawanie – w mamę, tatę oraz nie rozumieją zasad gier, na przykład w berka. (Weiss, Harris,2001) Dzieci z autyzmem nie potrafią dzielić się własną radością, nie wskazują na przedmioty, które je interesują, nie zakomunikują rodzicom swojej przyjemności, nie pokaŜą rodzicom swojego rysunku, ulubionej zabawki, nie pochwalą się znalezionym skarbem, itp. Nie przejawiają spontanicznego zainteresowania ludźmi, nie wykazują oznak emocjonalnego przywiązania, nie róŜnicują swoich zachowań w odniesieniu do rodziców i obcych osób. Nie wodzą wzrokiem za bliskimi, nie odwracają się na dźwięk swojego imienia, nie wyciągają rączek do bliskich, nie naśladują mimiki rodziców – nie odpowiadają uśmiechem na uśmiech, czułe słowa, nie wykazują niezadowolenia, gdy bliscy oddalają się, nie uśmiechają się na widok rodziców, nie naśladują mimiki rodziców. Autyzm dieta Objawy charakterystyczne dla wczesnej postaci autyzmu (do 12 m-ca Ŝycia): niemowlę nie dąŜy do fizycznego kontaktu z matką, czasem aktywnie się przed nim broni (płacze lub jest obojętne, gdy brane jest na ręce, tulone), nie czerpie wyraźnej przyjemności z baraszkowania. U dzieci z późnym rozwojem autyzmu (po 12 miesiącu Ŝycia) występują unikanie i wycofywanie się z kontaktów społecznych (Jaklewicz, 1993, 1994). Dzieci z autyzmem nie potrafią zobaczyć danego zjawiska z punktu widzenia innej osoby.
Cechuje je niezdolność do przypisywania stanów umysłu innych ludzi (ich pragnień, uczuć) i nieumiejętność przewidywania zachowań innych ludzi. Osoby z autyzmem nie rozumieją, Ŝe inne osoby mogą mieć odmienne upodobania od ich własnych (Baron-Cohen, 1995).
2. Mowa
Mowa u osób z autyzmem jest często zaburzona lub wcale nie występuje.
Obserwując przebieg rozwoju mowy u tych osób, moŜemy stwierdzić jej:
- opóźnienie,
- regres,
- zahamowanie lub zaburzenie od urodzenia
- niewykształcenie (Bobkowicz-Lewartowska, 2000)..
U dzieci z wczesnym rozwojem autyzmu, zaburzenia mowy pojawiają się juŜ przed 12 m.Ŝ.
Słabo wyraŜone jest lub nie występuje gaworzenie, rzadko występuje u nich echolalia
bezpośrednia, która dotyczy powtarzania zazwyczaj pierwszych lub ostatnich sylab wyrazu.
Rozumienie mowy jest lepsze niŜ mowa czynna.
W miarę dorastania pojawiają się proste formy przekazu niewerbalnego, a około 5 r.Ŝ. mogą
pojawić się pierwsze słowa, które nie słuŜą komunikacji.
W późnej postaci autyzmu (po 12 m.Ŝ.) dzieci przechodzą przez fizjologiczne fazy rozwoju
mowy, budując proste wyraŜenia słowne. Potem, nagle, następuje szybki regres mowy.
5
Dziecko przestaje formułować proste zdania i posługuje się pojedynczymi wyrazami, które w
coraz mniejszym stopniu słuŜą komunikacji interpersonalnej, pojawia się echolalia
bezpośrednia i odroczona (Jaklewicz, 1993, 1994).
Wypowiedzi echolaliczne bardzo wiernie powtarzają intonację i akcent nadawcy, mimo, Ŝe
mogą być odtworzone po kilku miesiącach.
Echolalie są jedną z najbardziej charakterystycznych cech mowy dzieci z autyzmem.
Trzy rodzaje echolalii:
- bezpośrednia – powtarzanie dźwięków, wyrazów, zdań, fraz natychmiast po
ich usłyszeniu;
- odroczona – po pewnym czasie zostaje powtórzona cała zasłyszana treść lub
jej część, np. reklam, melodii, wypowiedzi (Jaklewicz, 1993);
- łagodna lub funkcjonalna – w mowie dziecka występuje duŜo oddzielnych
wyrazów. Które są związane z poszczególnymi sytuacjami, wypowiedziami
(Roberts, 1989, za: Błeszyński, Bobkowicz, 1997).
Wypowiedzi echolaliczne bardzo wiernie powtarzają intonację i akcent nadawcy, mimo, Ŝe
mogą być odtworzone po kilku miesiącach.
Dziecko nadaje zasłyszanym fragmentom mowy bardzo osobiste znaczenie.
Fakt powtarzanie słów, partii zdań lub całych zdań nie oznacza, Ŝe dziecko potrafi zastosować
je we właściwy sposób i we właściwym znaczeniu.
W związku z faktem, iŜ u dzieci z autyzmem występują duŜe trudności w wyraŜaniu lub
rozumieniu komunikatów niewerbalnych (mowa ciała) – dzieci z autyzmem nie
zrekompensują braków komunikacji werbalnej alternatywnymi kanałami komunikowania się.
Często interakcje dzieci z autyzmem charakteryzują:
- zaburzenia zdolności do naprzemiennego wysławiania się,
- niedostatek inicjatywy i wytrwałości w podejmowaniu wymiany
konwersacyjnej, w której zachodzą reakcje zwrotne na komunikaty innej
osoby.
Osoby z autyzmem wykazują zaburzenia w komunikowaniu się zarówno z dorosłymi, jak i
rówieśnikami. Dzieci prawidłowo rozwijające się swoimi gestami wyraŜają częściej chęć
podtrzymania lub nawiązywania relacji interpersonalnych. U dzieci z autyzmem dominują
gesty proste, instrumentalne, słuŜące zakończeniu lub uniknięciu interakcji (specyficzne ruchy
głowy i ramion)
Osoby z autyzmem charakteryzuje duŜo niŜszy poziom rozwoju mowy w porównaniu z
ogólnym ilorazem inteligencji.
Język definiowany jest jako system znaków. KaŜdy znak to związek dwóch elementów:
znaczącego i znaczonego.
Element znaczący o fizyczna postać znaku, na przykład słowo kubek wypowiedziane,
napisane lub przedstawione za pomocą rysunku, zdjęcia, gestu, itp.
Element znaczony to pojęcie, wyobraŜenie, do którego odnosi się fizyczna postać znaku.
Często związek elementu znaczącego i znaczonego jest umowny. Dzieci z autyzmem nie
potrafią łączyć dwu składowych znaków w całość. Potrafią nauczyć się, Ŝe słowo kubek
oznacza konkretny kubek, natomiast trudniej im przychodzi zrozumieć, Ŝe oznacza ono
wszystkie kubki.
Inną trudnością napotykaną prze osoby z autyzmem jest zrozumienie faktu, Ŝe niektóre
przedmioty lub czynności mają wiele róŜnie brzmiących nazw, na przykład, ziemniak –
kartofel, a niektóre słowa mają wiele róŜnych znaczeń, na przykład blok.
6
DuŜą przeszkodą dla osoby z autyzmem jest zrozumienie pojęć abstrakcyjnych nie mających
materialnych, dostępnych zmysłom odpowiedników.
Trudnością jest, teŜ, zrozumienie słów mających podwójne znaczenie: konkretne i przenośne,
na przykład gwóźdź programu (Theo Peeters, 1996).
Następną cechą mowy osoby z autyzmem jest tendencja do odwracania zaimków. Dzieci z
autyzmem często mówią o sobie ty, on lub uŜywają swojego imienia, rzadziej posługują się
zaimkiem ja.
Osoby z autyzmem często wielokrotnie zadają to samo pytanie i często oczekują na nie tej
samej odpowiedzi. Zdarza się, Ŝe po usłyszeniu odpowiedzi dziecko zadaje kolejne pytanie
stanowiące logiczny ciąg, a po jakimś czasie wraca do punktu wyjścia i sytuacja powtarza się.
Stereotypowe pytania zadawane przez osoby z autyzmem nie są funkcjonalne – nie słuŜą
komunikowaniu się.
Mowa dziecka z autyzmem mówiącego pełnymi zdaniami jest stereotypowa, sztuczna,
bezosobowa, przesadnie uroczysta. Zdania są dziwacznie budowane i składają się z potocznie
uŜywanych słów oraz neologizmów. Często zdarzają się nieprawidłowości artykulacyjne,
brak odpowiedniej intonacji i właściwej modulacji głosu.
W wypowiedziach dzieci z autyzmem uderza odbiegający od normy ton głosu oraz rytm
wypowiedzi, brak płynności mowy, przerwy, skandowanie oraz monotonia. Wynika to z
niezdolności do na śladowania przez osoby z autyzmem melodii mowy.
3. Powtarzające się i stereotypowe wzory zachowań, zainteresowań i czynności
Dzieci z autyzmem bywają zaabsorbowane określonymi, stereotypowymi wzorami
zachowań, zainteresowaniami, na przykład pociągami, zegarami. Potrafią obsesyjnie mówić
na ten temat, rysować określone obiekty, ustawiać, na przykład ogromna wieŜę z klocków,
układać puzzle. To zaabsorbowanie ulubionym tematem często przez rodziców określane jest
jako pasja ich dziecka.
Dzieci z autyzmem wykazują zamiłowanie do określonego porządku, na przykład na stole, w
kredensie. Ustawiają przedmioty w określonej kolejności.
MoŜna zauwaŜyć u nich przywiązanie do jednego schematu czynności. Niechętnie przyjmują
zmiany tras spacerów, gości, wizyty w obcych miejscach. Przyjmują wyłącznie płynne
pokarmy, wykazują manieryzmy jedzeniowe, na przykład zjadają tylko wędliny lub tylko
masło.
Autyzm leczenie Bardzo często dzieci z autyzmem kiwają się, mruczą, wprawiają przedmioty w ruch wirowy
(talerze, baki), uderzają się ręką lub przedmiotami, skrobią przedmioty, uderzają w ich
powierzchnie w sposób monotonny i powtarzający się.
Fascynuje je gra świateł, obiekty, czy układy wizualne.
Dzieci z autyzmem przyswajają detale, ale mają trudności w rozpoznawaniu całości. Często
uporczywie są zaabsorbowane śrubką w krześle albo włosami matki, widząc tylko śrubkę a
nie krzesło, lub włosy, a nie głowę.
Nie istnieją symptomy charakterystyczne tylko dla autyzmu. Wszystkie anormalne
zachowania występują takŜe w róŜnych obrazach klinicznych.

Podziel się
oceń
2
0


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

czwartek, 19 października 2017

Licznik odwiedzin:  14 365  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Archiwum

O moim bloogu

Serwis zawiera baze wiedzy na temat choroby autyzm

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 14365

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Money.pl

Pytamy.pl